СОЛВИТ съществува, за да защити Вашите права – използвайте го!

от Теа Филова
СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират прагматични решения на своите проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите-членки. Като механизъм за решаване на презгранични спорове СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин – държавна администрация или фирма – държавна администрация, което изключва решаването на проблеми в частната сфера.

Днес във всяка държава-членка на Съюза, а също в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има изграден и функциониращ по един СОЛВИТ център. В България СОЛВИТ центърът е създаден в рамките на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет. Най-честите случаи, които дирекцията разглежда, са свързани с правата на българските граждани в Гърция, Кипър, Испания и Германия.

Всички СОЛВИТ центрове си сътрудничат посредством специално създадена от Европейската комисия единна база данни, за да решават проблемите, възникнали пред гражданите и компаниите в рамките на 10 седмици, като в някои случаи този срок може да бъде удължен с още 4 седмици.

Обикновено два СОЛВИТ центъра си сътрудничат за успешното разрешаване на даден проблем. В практиката те се наричат местен и водещ координационен център. СОЛВИТ е начин споровете за достъп и ползване на права в Европейския съюз да се решават извънсъдебно.

Начин на работа на мрежата СОЛВИТ

 • Местният координационен център проверява дали възникналият проблем може да бъде разрешен в рамките на мрежата или е възможно той да бъде разрешен посредством други средства. Ако центърът прецени, че предоставеният случай е от компетенциите на СОЛВИТ, той го вписва в електронната база данни на мрежата и случаят автоматично се прехвърля към СОЛВИТ центъра в държавата-членка, в която е възникнал проблемът.
 • Водещият координационен център в рамките на една едмица трябва да потвърди (или отхвърли) приемането на случая. След потвърждаване приемането на даден случай водещият координационен център се свързва с администрацията в неговата държава-членка и в сътрудничество с нея се стреми към намиране на приемливо за всички страни решение.

Двата СОЛВИТ центъра работят заедно за решението на поставения проблем, а местният СОЛВИТ център информира жалбоподателя за постигнатите резултати. Ако жалбоподателят не е доволен от предложеното решение, той не е длъжен да се съобрази с него.

СОЛВИТ няма правомощия когато са в ход съдебни процедури, или когато е възникнал проблем в частната сфера (потребител-фирма или фирма-фирма). Важно е също така да се знае, че поставянето на проблема пред СОЛВИТ не влияе върху сроковете, които трябва да бъдат спазени, съгласно националното законодателство, за да бъдат защитени правата на гражданите и компаниите.

Достигането или не на каквото и да било решение в рамките на мрежата СОЛВИТ не ограничава по никакъв начин правото на гражданите и фирмите да предприемат правни мерки или да подадат официално оплакване в Европейската комисия. Мрежата СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин-държавна администрация или фирма – държавна администрация, което изключва разглеждането на въпроси в частната сфера. Няколко са областите в рамките на достъпа до вътрешния пазар и правата на гражданите в Европейския съюз, в които най-често СОЛВИТ работи:

 • признаване на професионални квалификации;
 • разрешение за пребиваване;
 • достъп до образование в страна от ЕС;
 • право на установяване в страна от ЕС;
 • права в областта на заетостта в ЕС;
 • права в областта на социалната сигурност;
 • признаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в ЕС;
 • регистриране на моторно превозно средство;
 • данъчно облагане;
 • свободно движение на капитали и плащания;
 • пазарен достъп за продукти в страни от ЕС;
 • установяване като самостоятелно заето лице;
 • граничен контрол;
 • предоставяне на услуги;
 • други спорове, свързани с достъп до права в страни от ЕС.

За да бъде един проблем квалифициран като „СОЛВИТ случай“, трябва да отговаря едновременно на следните условия:

 • Проблемът да бъде от презграничен характер, т.е. той да е възникнал пред гражданите или фирмите в една държава-членка и да включва прилагането на правилата на вътрешния пазар на ЕС от държавните органи в друга държава-членка. Например: Проблемът е свързан с разрешително за пребиваване на лице, което е български гражданин и пребивава за определен период от време на територията на друга държава-членка на ЕС (много често Гърция, Кипър, Испания и Германия).
 • Проблемът да е възникнал в резултат на неправилното прилагане на Общностното законодателство като в тези случаи става въпрос за неправилно прилагане/тълкуване на правото на Европейската общност. Например: В областта на вътрешния пазар проблемите могат да възникнат от неспазване на установените срокове, неоснователни откази за издаване на съответните документи и др.
 • В проблема да участва като страна държавен орган на национално, регионално или местно равнище, т. е. една от страните винаги е държавен орган, а другата – физическо лице или фирма. С оглед на презграничния елемент, е необходимо засегнатите страни (гражданин или фирма) да са от една държава-членка, а националните власти – от друга държава-членка. Например: Извън компетентността на СОЛВИТ са случаи, по които страни са потребител-бизнес или бизнес-бизнес.
 • За решаването на дадения случай да не са били предприети съдебни процедури. Мрежата „СОЛВИТ“ е неформален и извънсъдебен механизъм за решаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС. Жалбоподателят не е длъжен да приеме предложеното решение и ако прецени, че то не го задоволява, той може да заведе дело в съда, да подаде официално оплакване до Европейската комисия и/или до друг компетентен орган.

На практика, по-голямата част от възникналите пред гражданите СОЛВИТ проблеми се отнасят до области като: признаване на професионални квалификации, социална сигурност, данъци, разрешения за пребиваване, регистрация на моторни превозни средства и т. н. От своя страна, фирмите срещат трудности, свързани с достъп до пазара на съответната държава-членка за предлагани продукти, предоставяне на услуги и движение на капитал. Често към българския СОЛВИТ център се обръщат българи, които срещат проблеми с прилагането на правата си в Гърция, Кипър, Испания и Германия.

 

Контакт с Българския СОЛВИТ център

Администрация на Министерския съвет

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“

Е-поща: solvit@government.bg

Адрес:

бул. „Дондуков“ №1

София 1594

България

Тел.: (+359) 02 9804042

Публикувайте коментар

* Попълвайки тази форма Вие се съгласявате с Политиката за поверителност на Drum.bg.

прочетете също