Условия за ползване

Собственост

Настоящият сайт DRUM.bg е собственост на „НИГМА“ ЕООД.
Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „НИГМА“ ЕООД, в случай, че не е посочено или упоменато друго.Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта DRUM.bg единствено за лични (нетърговски) цели, ако изрично не е договорено друго с „НИГМА“ ЕООД.
Използването на части от текстови, фото и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към DRUM.bg – за интернет сайтове.Забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта DRUM.bg, без изричното писмено съгласие на „НИГМА“ ЕООД, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано от „НИГМА“ ЕООД по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.
Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е „НИГМА” ЕООД, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

Ограничаване на отговорността

DRUM.bg („НИГМА“ ЕООД) прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. DRUM.bg („НИГМА“ ЕООД) не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „НИГМА“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. DRUM.bg („НИГМА“ ЕООД) не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. DRUM.bg („НИГМА“ ЕООД) не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият поставя препратки. DRUM.bg („НИГМА“ ЕООД) има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Конфиденциалност

„НИГМА” ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).
С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до „НИГМА” ЕООД на следния адрес: София, п.к. 1000 ул. „Триадица” № 6, ет. 4.
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.

Други

DRUM.bg („НИГМА“ ЕООД) си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия за ползване, както и Правилата за коментиране на статиите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Условията за ползване. За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство. Настоящите Условия за ползване влизат сила от 25.02.2019 г.