DRUM.bg

Новини

„Пайнер“ отнесе 15 000 лв. глоба от СЕМ

„Пайнер“ отнесе 15 000 лв. глоба от СЕМ
август 05
11:33 2016

На 22.02.2016 г., в административната сграда на СЕМ – гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69, при извършен мониторинг на програма „ТВ Планета” на доставчика на медийни услуги „Пайнер Медиа” ООД, излъчена на 15.01.2016 г. в часовия пояс от 17:00 часа до 18:00 часа, е установено следното: Oт 17:45 ч. до 17:48 ч. на 15.01.2016 г. в програма „ТВ Планета” е разпространено аудио-визуалното произведение „Върнах ти го” в изпълнение на Яница, съдържащо вулгарни послания и сцени на насилие, неподходящи за детска аудитория.

Сюжетът на видеоклипа представя драматична любовна история между мъж и жена, в която мъжът изневерява на любимата си. Разбирайки за изневярата, тя решава да му отмъсти. На зрителя много детайлно се разказва историята – кадрите показват жена в оскъдно еротично бельо, близък план с детайли от женското тяло, мъж и жена в интимни пози, алюзия за любовна игра с елементи от различни сексуални фетиши – женски обувки, връзване на ръце, изсипване на бели перли в устата на момиче, събличане на женско тяло чрез разкъсване на бельото й (подробно показано с множество близки кадри), детайл на мъжка ръка, между пръстите на която се размазва бяла на вид течност след предполагаем полов контакт. Следват сцени, в които мъжът се облича – закопчава ризата си, връзва обувката си, поставяйки крак между краката на полуголата си партньорка. Разбирайки за изневярата, героинята на изпълнителката решава да си отмъсти. Заедно с любовницата, връзват прегрешилия за дъска, наподобяваща разпятие. С нож е пробита вързана над главата му туба и върху него се излива бензин. Мъжът е запален на своеобразното разпятие като акт на наказание за изневярата. Следват кадри на изгарящия, както и на изпепелената му ръка, а благоверната любима танцува върху прахта му. Финалната сцена представя изпълнителката в оскъдно облекло, която върви към камерата, а зад нея е горящият кръст. Текстът към песента говори по-скоро за отмъщение, свързано с нанасяне на щети на новия автомобил на неверния мъж, но клипът представя на зрителя далеч по-тежко отмъщение – изневерилият бива вързан, подпален, изгорен.

Наказателно постановление № РД-10-21/ 28.06.2016 г. 2
Множеството от кадрите, които са включени във видеоклипа към песента „Върнах ти го” са вулгарни, преминаващи границата на приличието. Представени са и сцени на насилие и жестокост към друго човешко същество. Внушенията от клипа са основно по линия на сексуалността (богато присъствие на фалически символи, сексуален акт и различни фетиши, садомазохистични сцени, както и физическо наказание като следствие от сексуалната изневяра – неверният мъж е изгорен на клада).
Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) – чл. 17, ал. 2, задължава доставчиците да не допускат предоставяне за разпространение на предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно критериите по чл. 32, ал. 5. Изключения се допускат по отношение на предавания, които се разпространяват в програми между 23:00 и 6:00 часа и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален знак през цялото време.
Съгласно приетите с Решение № 234/ 25.10.2011 г. на Съвета за електронни медии Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата (Критериите), елементи от програмното съдържание на доставчиците на медийни услуги, които могат да въздействат неблагоприятно или да създадат опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, следва да бъдат разполагани в програмни пояси, които се предполага, че не привличат детска аудитория (т. 27).
С включването преди 23.00 часа – от 17:45 часа до 17:48 часа, в програма „ТВ Планета” на 15.01.2016 г. на аудио-визуалното произведение „Върнах ти го”, съдържащо вулгарни кадри, както и сцени, оправдаващи садистично отношение и физическо насилие, доставчикът „Пайнер Медиа” ООД е допуснал предоставяне за разпространение на предаване, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ, с което е нарушил чл. 17, ал. 2, във връзка с т. 27 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията.

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1. 1 (един) бр. CD със запис на програма “ТВ Планета”, излъчена на 15.01.2016 г. от 17:00 ч. до 18:00 ч.; 2. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение изх. № НД-02-19-00-72/ 29.03.2016 г. + обратна разписка за получаването ù. 3. Пълномощно рег. № 6913/ 04.11.2010 г. на нотариус Румяна Велева.
Постъпило е писмено възражение вх. на СЕМ № НД-02-19-00-72/ 11.04.2016 г. от единия от управителите на дружеството, в което са изложени следните доводи срещу акта: изнесеното в акта представлява невярно и неточно оценяване на излъчения клип и липса на квалификация за анализ на клипа от лицето, съставило акта. Няма нито едно доказателство освен субективната оценка на актосъставителя, което да сочи за наличие на нарушение по чл. 17, ал. 2 във връзка с т. 27 от Критериите – няма нито един факт, който да обуславя съжденията на актосъставителя, че например женските обувки или мъжките такива са

Наказателно постановление № РД-10-21/ 28.06.2016 г. 3
различни сексуални фетиши, както и че бялата течност е от полов акт. По същество в констативната част на акта са изнесени под формата на “художествен преразказ” строго лични интерпретации на актосъставителя. В описаното не става въпрос за реално показани сцени, които да са част от аудио-визуалното произведение, а за субективна интерпретация. Подобен подход е идентичен с налагане на цензура, което е недопустимо по отношение на съдържанието на авторските произведения. Сочи се също така, че изнесените в акта твърдения не могат да се квалифицират като констатации по смисъла на ЗАНН. Това е така, защото в съдържанието на аудио-визуалното произведение няма открито сексуални сцени, т.е. констатацията за вулгарни и сексуални сцени е необоснована. Клипът съдържа сцени с еротичен елемент, но не и порнографски такива. Актосъставителят изнася свои асоциации за някаква история, а липсват установени по смисъла на ЗАНН конкретни факти и обстоятелства за твърдяното нарушение. Оспорени са и описанията на конкретни сцени от клипа, като отново се твърди, че става въпрос единствено за субективни преценки на актосъставителя.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-11/ 04.04.2016 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните доказателства и направените възражения намирам, че административнонаказателното производство е протекло при спазване на процесуалните правила. Актът е съставен от компетентно лице в предвидения от закона давностен срок и съдържа изискуемите от чл. 42 от ЗАНН реквизити. Неизпълнението на задължението е описано достатъчно ясно, така, че да не възниква съмнение относно неговото съдържание. АУАН е съставен в присъствие на упълномощено лице, а доставчикът е упражнили правото си на защита чрез подаване на писмено възражение срещу акта чрез единия от управителите на дружеството.
АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Съгласно изискванията на ЗАНН актосъставителят е длъжен да извърши описание на нарушението. С оглед на специфичния характер на нарушенията по ЗРТ, в повечето случаи става въпрос за аудиовизуални произведения, чието съдържание и свързаност с нарушението се описват с думи в констативната част на акта. В случая актосъставителят коректно е разказал “сюжета” на клипа, като е извел сцените и внушенията, които биха могли да бъдат опасни за децата. От диска, приложен към преписката, се установява, че клипът е със съдържанието, посочено в акта, като елементите, описани от актосъставителя като потенциално застрашаващи развитието на децата, се споделят и от членовете на СЕМ.
Неоснователно е и възражението за възможност за цензура – няма пречка клипове с подобно съдържание да бъдат излъчвани в програмите на доставчиците, стига това да е съобразено с изискванията на чл. 17, ал. 3 от ЗРТ – в часовия интервал от 23:00 ч. до 06:00 ч. и да са ясно обозначени със съответния знак.
Предвид изложеното и на основание чл. 126, ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията

Наказателно постановление № РД-10-21/ 28.06.2016 г. 4
П О С Т А Н О В Я В А М:
НАЛАГАМ на “ПАЙНЕР МЕДИА” ООД, ЕИК: 126531525, седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, бул. “Христо Ботев” № 16, представлявано от Митко … Димитров, ЕГН … и Марийка … Димитрова, ЕГН … (заедно и поотделно), имуществена санкция в размер на 15000 (петнадесет хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с т. 27 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ.
Настоящото постановление подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред Софийски районен съд в 7-дневен срок от деня на връчването му на нарушителя.

0 Коментара

Все още няма коментари!

Няма коментари в момента, искате ли да добавите един?

Напиши коментар

Напиши коментар

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Хороскоп

Хороскоп за 20 ноември 2018
Хороскопи от astro5.net

Последвайте ни в Google+

Харесайте ни във Facebook