DRUM.bg

Новини

СОЛВИТ съществува, за да защити Вашите права – използвайте го!

СОЛВИТ съществува, за да защити Вашите права – използвайте го!
юли 13
15:09 2014
СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират прагматични решения на своите проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите-членки. Като механизъм за решаване на презгранични спорове СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин – държавна администрация или фирма – държавна администрация, което изключва решаването на проблеми в частната сфера.

Днес във всяка държава-членка на Съюза, а също в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има изграден и функциониращ по един СОЛВИТ център. В България СОЛВИТ центърът е създаден в рамките на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет. Най-честите случаи, които дирекцията разглежда, са свързани с правата на българските граждани в Гърция, Кипър, Испания и Германия.

Всички СОЛВИТ центрове си сътрудничат посредством специално създадена от Европейската комисия единна база данни, за да решават проблемите, възникнали пред гражданите и компаниите в рамките на 10 седмици, като в някои случаи този срок може да бъде удължен с още 4 седмици.

Обикновено два СОЛВИТ центъра си сътрудничат за успешното разрешаване на даден проблем. В практиката те се наричат местен и водещ координационен център. СОЛВИТ е начин споровете за достъп и ползване на права в Европейския съюз да се решават извънсъдебно.

Начин на работа на мрежата СОЛВИТ

 • Местният координационен център проверява дали възникналият проблем може да бъде разрешен в рамките на мрежата или е възможно той да бъде разрешен посредством други средства. Ако центърът прецени, че предоставеният случай е от компетенциите на СОЛВИТ, той го вписва в електронната база данни на мрежата и случаят автоматично се прехвърля към СОЛВИТ центъра в държавата-членка, в която е възникнал проблемът.
 • Водещият координационен център в рамките на една едмица трябва да потвърди (или отхвърли) приемането на случая. След потвърждаване приемането на даден случай водещият координационен център се свързва с администрацията в неговата държава-членка и в сътрудничество с нея се стреми към намиране на приемливо за всички страни решение.

Двата СОЛВИТ центъра работят заедно за решението на поставения проблем, а местният СОЛВИТ център информира жалбоподателя за постигнатите резултати. Ако жалбоподателят не е доволен от предложеното решение, той не е длъжен да се съобрази с него.

СОЛВИТ няма правомощия когато са в ход съдебни процедури, или когато е възникнал проблем в частната сфера (потребител-фирма или фирма-фирма). Важно е също така да се знае, че поставянето на проблема пред СОЛВИТ не влияе върху сроковете, които трябва да бъдат спазени, съгласно националното законодателство, за да бъдат защитени правата на гражданите и компаниите.

Достигането или не на каквото и да било решение в рамките на мрежата СОЛВИТ не ограничава по никакъв начин правото на гражданите и фирмите да предприемат правни мерки или да подадат официално оплакване в Европейската комисия. Мрежата СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин-държавна администрация или фирма – държавна администрация, което изключва разглеждането на въпроси в частната сфера. Няколко са областите в рамките на достъпа до вътрешния пазар и правата на гражданите в Европейския съюз, в които най-често СОЛВИТ работи:

 • признаване на професионални квалификации;
 • разрешение за пребиваване;
 • достъп до образование в страна от ЕС;
 • право на установяване в страна от ЕС;
 • права в областта на заетостта в ЕС;
 • права в областта на социалната сигурност;
 • признаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в ЕС;
 • регистриране на моторно превозно средство;
 • данъчно облагане;
 • свободно движение на капитали и плащания;
 • пазарен достъп за продукти в страни от ЕС;
 • установяване като самостоятелно заето лице;
 • граничен контрол;
 • предоставяне на услуги;
 • други спорове, свързани с достъп до права в страни от ЕС.

За да бъде един проблем квалифициран като „СОЛВИТ случай“, трябва да отговаря едновременно на следните условия:

 • Проблемът да бъде от презграничен характер, т.е. той да е възникнал пред гражданите или фирмите в една държава-членка и да включва прилагането на правилата на вътрешния пазар на ЕС от държавните органи в друга държава-членка. Например: Проблемът е свързан с разрешително за пребиваване на лице, което е български гражданин и пребивава за определен период от време на територията на друга държава-членка на ЕС (много често Гърция, Кипър, Испания и Германия).
 • Проблемът да е възникнал в резултат на неправилното прилагане на Общностното законодателство като в тези случаи става въпрос за неправилно прилагане/тълкуване на правото на Европейската общност. Например: В областта на вътрешния пазар проблемите могат да възникнат от неспазване на установените срокове, неоснователни откази за издаване на съответните документи и др.
 • В проблема да участва като страна държавен орган на национално, регионално или местно равнище, т. е. една от страните винаги е държавен орган, а другата – физическо лице или фирма. С оглед на презграничния елемент, е необходимо засегнатите страни (гражданин или фирма) да са от една държава-членка, а националните власти – от друга държава-членка. Например: Извън компетентността на СОЛВИТ са случаи, по които страни са потребител-бизнес или бизнес-бизнес.
 • За решаването на дадения случай да не са били предприети съдебни процедури. Мрежата „СОЛВИТ“ е неформален и извънсъдебен механизъм за решаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС. Жалбоподателят не е длъжен да приеме предложеното решение и ако прецени, че то не го задоволява, той може да заведе дело в съда, да подаде официално оплакване до Европейската комисия и/или до друг компетентен орган.

На практика, по-голямата част от възникналите пред гражданите СОЛВИТ проблеми се отнасят до области като: признаване на професионални квалификации, социална сигурност, данъци, разрешения за пребиваване, регистрация на моторни превозни средства и т. н. От своя страна, фирмите срещат трудности, свързани с достъп до пазара на съответната държава-членка за предлагани продукти, предоставяне на услуги и движение на капитал. Често към българския СОЛВИТ център се обръщат българи, които срещат проблеми с прилагането на правата си в Гърция, Кипър, Испания и Германия.

 

Контакт с Българския СОЛВИТ център

Администрация на Министерския съвет

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“

Е-поща: solvit@government.bg

Адрес:

бул. „Дондуков“ №1

София 1594

България

Тел.: (+359) 02 9804042

Тагове:
Сподели

0 Коментара

Все още няма коментари!

Няма коментари в момента, искате ли да добавите един?

Напиши коментар

Напиши коментар

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Реклама

Последвайте ни в Google+

Харесайте ни във Facebook